Wychowanie do życia w rodzinie

Zespół Szkół Zawodowych ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich - - Witamy na naszej stronie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE ZAKRES PODSTAWOWY

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

III. Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, sens, cele i zadania życiowe.

IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Rodzina. Uczeń:

1) rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;

2) rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana;

3) wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie;

4) zna i rozumie funkcje rodziny: prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, ekonomiczna i profilaktyczna oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;

5) przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;

6) rozumie problemy wierności, zaufania i dialogu w rodzinie; omawia relacje osobowe w rodzinie, wskazuje czynniki je osłabiające;

7) wskazuje źródło konfliktów i określa ich przyczyny; zna sposoby rozwiązywania konfliktów;

8) zna prawodawstwo dotyczące rodziny, rozumie, jakie znaczenie ma zawarcie małżeństwa, odróżnia separację od rozwodu;

9) omawia prawa i obowiązki małżonków i rodziców; prawa dziecka oraz obowiązki państwa wobec rodziny;

10) wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych.

II. Dojrzewanie. Uczeń:

1) rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju;

2) rozumie i akceptuje kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej;

3) zna podstawy higieny okresu dojrzewania; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen, i aktywność fizyczna;

4) rozumie, czym jest cielesność, płciowość, integracja seksualna;

5) wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców;

6) wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią;

7) zna zagrożenia okresu dojrzewania: uzależnienia chemiczne behawioralne, presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich;

8) omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi;

9) rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; w tym: istota koleżeństwa i przyjaźni, sympatie młodzieńcze; pierwsze fascynacje, zakochanie, miłość, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

III. Seksualność człowieka. Uczeń:

1) określa pojęcia związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo;

2) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;

3) określa główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna współpraca płci;

4) rozumie, na czym polega odpowiedzialność za sferę seksualną i prokreację;

5) wie, na czym polega macierzyństwo i ojcostwo, posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka;

6) rozumie, jaki istnieje związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej;

7) rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;

8) przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;

9) zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia, zna zasady profilaktyki.

IV. Życie jako fundamentalna wartość. Uczeń:

1) rozumie potrzebę planowania dzietności rodziny;

2) rozumie potrzebę przygotowania kobiety i mężczyzny na poczęcie dziecka i wie, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo;

3) rozumie, czym jest opieka prekoncepcyjna i prenatalna;

4) ma szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci;

5) rozumie, na czym polega gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością – aspekt medyczny, psychologiczny, społeczny.

V. Płodność. Uczeń:

1) rozumie, że płodność jest wspólną sprawą mężczyzny i kobiety;

2) wyjaśnia fizjologię płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania;

3) zna metody rozpoznawania płodności;

4) określa problemy niepłodności: rodzaje, przyczyny, skutki, profilaktyka i leczenie;

5) omawia antykoncepcję i wskazuje jej rodzaje i skutki w aspekcie medycznym, psychologicznym i moralnym;

6) wie, czym jest ciąża i poród oraz przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

VI. Postawy. Uczeń:

1) potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje w rodzinie i grupie społecznej;

2) rozumie, na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie;

3) radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu; umie obronić własne poglądy;

4) zna zasady savoir-vivre'u w domu rodzinnym i różnych sytuacjach społecznych;

5) rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; bierze udział w życiu społecznym poprzez wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i konkretne sposoby jej udzielania;

6) rozumie, że osoby z niepełnosprawnością mogą być kolegami i przyjaciółmi; świadomie korzysta ze środków społecznego przekazu;

7) jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie.

Warunki i sposób realizacji Punktem wyjścia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest założenie, że zdolność człowieka do miłości jest rezultatem szacunku i miłości do samego siebie. Zmiany psychiczne, dokonujące się w procesie dojrzewania, wyrażające się we wzroście samoświadomości, krytycyzmie, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, stanowią podstawę dojrzałości, która umożliwia człowiekowi odpowiedzialne podejmowanie decyzji prowadzących do założenia rodziny. Zagadnienia te są związane z samookreślaniem się jednostki, tworzeniem poczucia własnej wartości, szacunku dla samego siebie, ochrony własnego „ja” i stanowią podstawę refleksji na temat odpowiedzialności za własne życie. Kolejny blok zagadnień związany jest ze zrozumieniu istoty procesu dojrzewania. Świadome przeżywanie i akceptacja zmian biologicznych związanych z dojrzewaniem płciowym, spostrzeganie ich w perspektywie całości ludzkiego życia, umożliwi przeciwstawianie się szkodliwym stereotypom dotyczącym ciała, zdrowia, rozumienia seksualności, dorosłości, wolności i miłości. Poznanie i zrozumienie ważności zmian w funkcjonowaniu własnego ciała, budzącej się seksualności i zdolności do prokreacji (w sensie biologicznym) oraz mechanizmów nią rządzących, powinny stać się w przyszłości podstawą świadomego macierzyństwa i ojcostwa. Podstawa programowa obejmuje ponadto zagadnienia związane z tworzeniem pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Treści są skoncentrowane wokół pozytywnych aspektów płciowości, seksualności, życia w grupie rówieśniczej i w rodzinie oraz mają budować poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Poznanie podstawowych zasad komunikacji i przełożenie ich na konkretne zachowania w relacjach koleżeńskich i rodzinnych powinny uwiadomić uczniom bogactwo form wyrażania pozytywnych uczuć i umożliwić w przyszłości budowanie wartościowych, intymnych więzi z płcią przeciwną w fazie tworzenia związku i zakładania rodziny. Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Nauczyciel powinien stworzyć w czasie lekcji atmosferę otwartości, szczerości, zaufania i dyskrecji. Liczba godzin wychowania do życia w rodzinie Nauczyciel realizuje w każdej klasie liceum po 19 godzin wychowania do życia w rodzinie:

9 godzin z całym zespołem klasowym oraz po 5 godzin z grupą dziewcząt i chłopców (uczeń uczestniczy w 14 godzinach zajęć). Ocena osiągnięć ucznia Zajęcia nie podlegają ocenie. Zapis na świadectwie Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył" lub "uczestniczyła”. Rezygnacja z zajęć Udział w zajęciach jest obowiązkowy, ale jest możliwość rezygnacji z zajęć. W szkole opracowany został formularz deklaracji o rezygnacji z zajęć WDŻ. Deklaracja jest wypełniana przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia w każdym roku szkolnym w terminie do 15 października.

Wychowanie do życia w rodzinie tematyka godzin:

„Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej - tematyka godzin w klasie 1

1. Relacje. Największe bogactwo.

2. Dorastanie. Kim jestem?

3. Umysł. Fascynująca zagadka.

4. Emocje i uczucia. By życie miało kolor.

5. Komunikacja. W stronę porozumienia.

6. Moralność. Odpowiedzialność i zasady.

7/8. Płeć. Prezent do rozpakowania (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

9.Kobiecość – męskość. Różnice i komplementarność (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

10/11. Zakochanie. I co dalej? (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

12/13. Integracja seksualna. Dojrzała płciowość (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.)

14/15. Inicjacja seksualna. Kiedy i z kim? (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

16/17. Miłość do samego siebie. Nie daj się skrzywdzić (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

18. Cyfrowe objęcia. Internet, smartfony, gry.

 

Kochasz życie? Nie bierz! „Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej - tematyka godzin w klasie 2

1. Sztuka życia. Savoir vivre.

2. Ja i inni. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?

3. Dojrzałość w miłości. Przygotowanie do małżeństwa i rodziny.

4. Mogę być matką, mogę być ojcem. Świadomość własnej płodności.

5. Pokochać od poczęcia. Opieka prekoncepcyjna i rozwój prenatalny dziecka.

6. Nowe życie, nowa więź. Ciąża, poród i naturalne karmienie.

7/8. Rytm płodności. Odczytywanie praw natury (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

9/10. Naturalnie razem. Zalety metod rozpoznawania płodności (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

11/12. Środki antykoncepcyjne. Podział, skuteczność, skutki uboczne (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

13/14. Ekstremalne decyzje. Sterylizacja i środki wczesnoporonne (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

15/16. Dziecko nie w porę. Problem aborcji (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

17. Niespełnione nadzieje. Dramat niepłodności.

18. Wciąż aktualne i groźne. Choroby przenoszone drogą płciową.

19. Ludzka seksualność w krzywym zwierciadle. Pornografia, cyberseks i prostytucja.

 

„Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej - tematyka godzin w klasie 3

1. Mój rozwój - moja odpowiedzialność.

2. Z myślą o małżeństwie.

3/4. Narzeczeństwo - czas najważniejszych decyzji (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

5. Małżeństwo - zadanie na całe życie.

6/7. W rodzinnym kręgu (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

8. Najwyższa wartość - życie.

9. Miejsce dziecka w rodzinie.

10. Tradycja - przeżytek czy wartość?

11/12. Co pomaga w rodzinie? (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

13/14. Co szkodzi w rodzinie? (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

15. Konflikty i trudne sytuacje w rodzinie.

16. Gdy rodzinie trzeba pomóc.

17/18. Zaplątani w sieci. O mediach. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

19. Moje życie w moich rękach.

 

Świadectwo:

Jeśli uczeń uczestniczył w WDŻ, to wpisuje się na świadectwo Zgodnie z zapisami pkt 11 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

 

WDŻ realizacja

WDŻ tematyka godzin

WDŻ świadectwo

 

gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.